Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Special Interest Groups (SIGs)

Special Interest Groups

Een SIG (Special Interest Group) is een groep professionals die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden op het gebied van de zorg aan mensen met een eetstoornis. SIG leden kunnen onderling nieuws en literatuur uitwisselen, elkaar raadplegen rondom bepaalde vraagstukken die zich afspelen op hun vakgebied, of elkaar helpen zaken te organiseren rondom politiek, wetenschap of scholing.

Hoe werkt een SIG?

Elke SIG opereert relatief zelfstandig en organiseert ‘zichzelf’. Wel dient een SIG via de NAE opgericht te worden rondom een bepaalde doelstelling, is er per SIG een contactpersoon en heeft een SIG een minimum aantal leden (5), die allen ook lid van de NAE zijn. Een SIG kan via een e-maillijst zelf contact met elkaar houden. SIGs moeten per definitie multidisciplinair samengesteld kunnen zijn en sluiten geen leden uit. ieder NAE-lid mag dus lid worden van de voor hem/haar interessante SIGs.

Op het 2-jaarlijkse NAE congres en – in de overige jaren – gekoppeld aan een ALV zal de NAE het houden van SIG bijeenkomsten faciliteren. De organisatie en de inhoud van een eventuele SIG bijeenkomst zal door de SIG zelf geregeld worden; ook de communicatie binnen de SIG wordt door de SIG zelf gevoerd. Echter de NAE zal voorzien in mogelijkheden qua tijd en ruimte gekoppeld aan het congres en de ALV om de SIGs te ondersteunen.

De NAE stelt geen financiële middelen beschikbaar ter ondersteuning van SIGs.

Welke SIGs zijn er?

Begin 2023 is besloten om de SIG CGT op te heffen vanwege de overlap met de VGCT Sectie Eetstoornissen Obesitas.
Vanuit het NAE bestuur wordt, net als met de contactpersonen van de verschillende SIGs, 2 jaarlijks afstemming gezocht met Alexandra Dingemans, als contactpersoon van de VGCT sectie Eetstoornissen en Obesitas.

Hoe richt u een SIG op?

Elk NAE-lid kan een voorstel doen tot het oprichten van een SIG. Deze persoon dient de aanvraag in bij het Bureau van de NAE (bureau@naeweb.nl ). Het voorstel bevat een korte omschrijving van de betreffende SIG inclusief de doelstelling en een titel voor de SIG. Deze beschrijving moet voldoende informatie en aanknopingspunten bevatten voor NAE-leden om te bepalen of zij lid zouden willen worden van deze SIG. Als het NAE bestuur van mening is dat het voorstel voor de SIG relevant is, zal zij in de eerstvolgende nieuwsbrief een oproep doen aan NAE leden om zich bij deze SIG aan te sluiten.

Nieuwe potentiële leden richten zich direct tot de indiener van de betreffende SIG. Als zich minimaal vijf NAE-leden hebben aangemeld, zal de indiener dit doorgeven aan het bestuur van de NAE. De SIG is dan een feit en zal opgenomen worden in het rijtje SIGs op de website van de NAE. De indiener van een SIG wordt automatisch contactpersoon voor deze SIG, tenzij er in onderling overleg een nieuwe contactpersoon wordt aangewezen. De SIG contactpersoon onderhoudt het contact met de NAE en geeft eventuele wijzigingen door wat betreft aantal SIG leden en contactinfo.

Hoe wordt u lid van een bestaande SIG?

Neem contact op met de contactpersoon van de betreffende SIG. De contactinformatie voor elke SIG is beschikbaar via deze website. U kunt lid worden van meerdere SIGs. Realiseer u echter dat het lastig kan zijn om op meer dan 1 SIG bijeenkomst tijdens congressen of ALV’s aanwezig te zijn.