Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET Bouwsteen 6
Image

K-EET Bouwsteen 6

Leidraad rondom het voorkomen en toepassen van dwangvoeding

Het doel van deze bouwsteen is om opnames met dwangvoeding zoveel mogelijk te voorkomen, de duur van eventuele dwangvoeding zoveel mogelijk te verkorten en de bijbehorende zorg te verbeteren door landelijke expertise samen te brengen, kennis te delen en deze verder te ontwikkelen. Het doel is ook om de draagkracht van de zorgprofessionals en de beschikbaarheid van plaatsen inzichtelijker te maken en te vergroten door betere spreiding, intervisie en samenwerking middels consultatie.

De aanpak richt zich op het versterken van een landelijk lerend netwerk. Op een landelijk expertisecentrum, dat kennis en expertise op het gebied van zeer complexe casuïstiek bundelt, kennisdeling intensiveert en kennisontwikkeling bevordert. Ook is er een landelijke leidraad, een bundeling van de beschikbare expertise over het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding. De leidraad helpt afdelingen die dwangvoeding inzetten (BOPZ/ MPU/kinderafdelingen van ziekenhuizen) bij het toepassen van de inzichten. Door afspraken te maken over de duur, door externe expertise in second opinions in te zetten en door te leren van complexe casuïstiek, kunnen zij knelpunten verminderen.

Onder deze bouwsteen vallen de volgende vijf projecten:

  • Landelijk expertisenetwerk dwangvoeding
  • Landelijke leidraad ‘voorkomen en verminderen van de toepassing van dwangvoeding bij eetstoornissen’ (PDF)
  • Second opinion lerend netwerk
  • Onderzoek complexe casuïstiek (vanuit landelijk expertisenetwerk) (in ontwikkeling)
  • Verwerken uitkomsten enquête met een vertaalslag van uitkomsten naar aanbevelingen voor beleid.

Landelijk expertisenetwerk dwangvoeding

Het Landelijk expertisenetwerk bestaat uit behandelaren (kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen) en een ervaringsdeskundige. Zij bespreken complexe casuïstiek en werken aan gezamenlijk beleid op het gebied van het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding.

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com

Landelijke leidraad ‘voorkomen en verminderen van de toepassing van dwangvoeding bij eetstoornissen’

Deze leidraad is ontwikkeld als leidraad voor behandelaren bij het voorkomen, verminderen en toepassen van dwang(sonde)voeding bij eetstoornisproblematiek. Het betreft een klein, tijdelijk en ook ingrijpend onderdeel van een gehele behandeling, zoals beschreven in de zorgstandaard eetstoornissen.

De toepassing van dwangvoeding kan echter een grote en soms langdurige impact op de patiënt en op naasten hebben als ook op zorgprofessionals wat dit moet uitvoeren.

De werkgroep is van mening dat het handelen binnen deze context altijd gericht moet zijn op het zoveel mogelijk voorkómen van dwang (streven naar nul) én op het bevorderen van het herstel van de patiënt met primaire aandacht voor de onderliggende oorzaak, waardoor de patiënt in deze situatie is gekomen. Met herstel wordt bedoeld: het hervinden van de eigen identiteit en het hernemen van de regie op het eigen leven.

Download de leidraad
>> Leidraad bij het voorkomen, verminderen en toepassen van dwang(sonde)voeding bij eetstoornisproblematiek

Lees de bijbehorende vragen en antwoorden
>> Bijbehorende vragen en antwoorden

Meer info?
>> ‘Voortdurend puzzelen om voor iedereen een plek te creëren’ (De Psychiater, maart 2021)

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com.

Second opinion lerend netwerk

Een pool van experts geven second opinions wanneer de periode van dwangvoeding langer duurt dan in de leidraad is opgenomen en op aanvraag thema’s zoals co-morbiditeit, somatiek, casuïstiek, een wettelijk kader en ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com