Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET Bouwsteen 4
Image

K-EET Bouwsteen 4

Feedbacksysteem om te leren en verbeteren (datafeedback en professionele feedback)

Er is uit onderzoek veel bekend over de incidentie, het beloop en de behandeling van eetstoornissen onder kinderen en jongeren, maar verrassend veel ook niet. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoeveel jongeren tijdig adequaat hulp krijgen. Om steeds beter te worden in het herkennen, begrijpen en behandelen van eetstoornissen onder kinderen en jongeren is een lerend systeem nodig. Data vanuit behandelingen, onderzoeksgegevens en ervaringen van kinderen, jongeren en ouders voeden dit systeem. Het doel van het lerend systeem is om kennis en informatie op transparante wijze beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor professionals, jeugdigen en hun naasten, om:

  • Vroegsignalering, diagnostisering en behandeling van eetstoornissen volgens de zorgstandaard te implementeren, door te ontwikkelen en te verbeteren
  • Samen met behandelaren middels scholing/training te werken aan hun competenties
  • Jongeren/ouders/naasten te informeren over wat de best passende zorg is, en hun eigen bijdrage hieraan (voorlichting, zelfmanagement versterken, therapieresultaten verbeteren)

Datafeedbacksysteem

Instellingen die meedoen leveren data aan en krijgen feedback over 5 indicatoren op het gebied van demografie, diagnostiek en behandeling van de afgelopen 3 jaar. Het delen van deze data, de feedback uit het eigen EPD biedt veel aanknopingspunten om met en van elkaar te leren. De eerste (pilot)fase van LEUKK – leren en uitwisselen van kennis binnen K-EET – is afgerond. Een tweede fase, waarin met de opgedane inzichten een blauwdruk voor het datafeedbacksysteem wordt ontwikkeld, start in april 2022 en loopt door tot oktober 2022.

Professor David Clark heeft in het Verenigd Koninkrijk al de nodige succes behaald.
https://youtu.be/xTaybLAng9I

Professioneel feedbacksysteem

K-EET zet het professionele feedbacksysteem op naar het voorbeeld van CBT-e en implementeert deze tijdens de regionale scholing. Binnen het regionale netwerk zijn in de regio’s trekkers verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van groepen behandelaars. Zij komen na hun scholing op regelmatige basis bijeen om diagnostiek & behandelingen te bespreken. K-EET bevordert het systeem door het onderdeel te maken van de regionale scholing.

Patiëntinformatie – professional feedbacksysteem

K-EET verkrijgt veel informatie over kwaliteit vanuit ervaringen van patiënten, ouders van patiënten en de ervaringskennis van ervaringsdeskundigen. Daarnaast leveren de hulplijn van de Stichting Weet en de zelfhulpsites zoals 99gram en Proud2Bme informatie op. Tot slot kan de Session Rating Scale vanaf de scholing meelopen met een behandelaar en jeugdige, evenals vragenlijsten voor jongeren en ouders over de geleverde zorg aan het eind van de behandeling. K-EET verzamelt, deelt en verwerkt deze feedback in voorlichtingsmaterialen, en deelnemers aan de regionale meet-ups kunnen het bespreken.

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com