Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET Bouwsteen 1
Image

K-EET Bouwsteen 1

(Boven)regionaal netwerk met toegang tot kennis en kunde

Het regionale netwerk vormt de ruggengraat voor de ketenaanpak bij eetstoornissen. Het belang hiervan wordt ook in de zorgstandaard eetstoornissen uit 2017 beschreven.

K-EET beschouwt het bovenregionale niveau als de beste schaal voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’, voor duidelijke samenwerkingsafspraken binnen de GGZ-keten, tussen de GGZ-keten en de somatische keten en voor het samenbrengen en vergroten van expertise. Binnen sterke regionale netwerken kan eerdere herkenning van eetstoornissen, verwijzing en triage goed georganiseerd worden.

In de regio’s zijn procesleiders actief. We brengen je graag in contact met de procesleider in jouw regio. Mail daarvoor naar K-EET.

Onder deze bouwsteen vallen de volgende vijf initiatieven:

 • Zorgstandaard eetstoornissen: patiëntenversie en infopakket
 • Regioscan eetstoornissen in alle regio’s
 • Fist EET kit, firsteetkit.nl
 • Vroeg Interventies Bij EetStoornissen (VIBES)
 • Onderzoek Digitale Platforms

Zorgstandaard eetstoornissen: patiëntenversie en infopakket

Een patiëntenversie van de Zorgstandaard Eetstoornissen kan het vinden van de best passende zorg makkelijker maken. Daardoor kunnen patiënt en hulpverlener samen een goede beslissing nemen over deze zorg. Via thuisarts.nl is informatie over de zorgstandaard eetstoornissen beschikbaar.

Met de ontwikkeling van www.firsteetkit.nl en de beschikbaarheid van thuisarts.nl is het van belang dat er vooral aanvullende informatie beschikbaar komt in de patiëntenversie van de Zorgstandaard Eetstoornissen. In de patiëntenversie gaat dan minder om de uitleg ‘wat is een eetstoornis’, maar meer om de keuze van de zorg die op dat moment het best bij de patiënt en, zover van invloed, diens naasten past.

De zorgstandaard eetstoornissen stelt vast dat patiënten en naasten behoefte hebben aan informatie over:

 • de oorzaken van eetstoornissen;
 • de factoren die eetstoornissen in stand houden (risicofactoren);
 • de beste strategieën om iemand met een eetstoornis te helpen;
 • het belang van zelfmanagement;
 • de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling van eetstoornissen;
 • de prognose en het behandelingsresultaat;

Lees ook: Behandeling en begeleiding – Eetstoornissen | GGZ Standaarden

Het K-EET jongerenpanel is in het leven geroepen om mee te denken over o.a. de patiëntenversie van de Zorgstandaard Eetstoornissen en maakt duidelijk wat voor jongeren en hun ouders van belang is in de zorg en behandeling van een eetstoornis:

 • ‘zie mij, hoor mij.’
 • ‘een eetstoornis maakt eenzaam, laat me niet alleen en ook niet zo lang wachten. Ondersteun me tot ik op de juiste plek ben.’
 • ‘Help mijn ouders om te gaan met deze situatie.’
 • ‘Praat niet over mijn eetstoornis, maar praat echt met mij.’
 • ‘Verbind mij met iemand die ook een eetstoornis heeft gehad’.

Bekijk het volledige document van dit jongerenpanel.

Regioscan eetstoornissen in alle regio’s

In deze regioscans is een voormeting gedaan met behulp van een QuickScan Zorgstandaard (ZS) die door de stuurgroep K-EET samen met het Trimbos-instituut is ontwikkeld. In deze scan wordt opleiding en nascholing zorgprofessionals in kaart gebracht. Ook is een inventarisatie gedaan van het behandelaanbod van de behandelinstellingen eetstoornissen. Vervolgens zijn per regio verbeterprioriteiten bepaald.

Procesleiders zijn actief in de regio’s om dit te begeleiden. De uitkomsten van de regioscan zijn meegenomen in regionale scholingsbijeenkomsten over de zorgstandaard die K-EET in samenwerking met Akwa GGZ heeft uitgevoerd (zie bouwsteen 2).

First-EET kit

Om vroegtijdige herkenning en de juiste behandeling te stimuleren is het platform www.firstEETkit.nl, geïnitieerd. De website richt zich op het eerder herkennen van eetstoornissen door omstanders en het stimuleren van de juiste behandeling door medisch professionals.

Kinderarts Sociale pediatrie en initiatiefnemer van de First EET Kit Annemarie van Bellegem werkt al jaren met deze problematiek: “Als hulpverlener voel je je net als de ouders ontzettend machteloos. Het ontbrak aan tools waar je ouders en andere zorgprofessionals naar kunt verwijzen. Vanuit deze behoefte is First EET Kit ontwikkeld, als een plek met gevalideerde informatie en met een duidelijk handelingsperspectief, die ouders en zorgprofessionals tot zich kunnen nemen wanneer het hen schikt.”

Naast het ontzorgen en helpen met de eerste stapjes zetten in begeleiding van het kind, hoopt Van Bellegem ook dat het initiatief bijdraagt aan het algemene beeld: “Onder de problemen ligt het stigma rondom eetstoornissen, begrip en destigmatisering zorgt uiteindelijk voor angstreductie en een veilig herstel.”

Meer info: www.firsteetkit.nl

Vroeg Interventies Bij EetStoornissen (VIBES)

Een vroeg-interventie bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa is van groot belang. Eetstoornis centra Rintveld en Ursula slaan samen met het Erasmus MC de handen ineen en starten vanaf oktober 2021 met een pilot voor een nieuwe vorm van vroeg interventie: VIBES. Het doel van VIBES is om ouders van kinderen en jongeren bij wie Anorexia Nervosa pas kortgeleden gediagnosticeerd is, op een coachende manier hun kind te helpen herstellen. Door de interventie goed af te stemmen op de behoeftes van de deelnemende gezinnen, boeken zij in een beperkt aantal sessies grote vooruitgang, zodat ze weer zonder hulp verder kunnen.

Meer info?: Bregje Titulaer (projectleider) via bregjetitulaer@ochtendmensen.nl

Onderzoek Digitale Platforms

Vroegsignalering is het tijdig signaleren en onderkennen van problemen om zo in een vroeg stadium te kunnen bijsturen. Om bij te dragen aan de vroegsignalering voor jongeren met eetproblemen is het nodig dat we weten welke taalelementen indicatoren kunnen zijn van eetproblemen bij jongeren indien ze met peers praten over hun problemen.

We kijken daarom door middel van een conversatie-analyse naar de berichten op een online forum waarin jongeren contact met elkaar hebben over eetgedrag en gerelateerde onderwerpen die een signaalfunctie kunnen hebben in het ontwikkelen van een eetstoornis. We kunnen onderscheid maken tussen de verschillende soorten berichten die jongeren onderling gebruiken (motiveringsberichten, herkenningsberichten, kritiekberichten, geruststelberichten en adviesberichten).

Een analyse van het taalgebruik levert inzicht op in de door hun gekozen woorden om hun problemen te omschrijven. Maar ook in de woorden die ze gebruiken om te zoeken en elkaar te adviseren richting gezond gedrag. Inzicht in het taalgebruik en het zoekgedrag van jongeren helpt ons om goed aan te kunnen sluiten bij de jongeren. Deze kennis helpt ons vervolgens om laagdrempelig beschikbaar te zijn met een passende context voor jongeren die op zoek zijn naar informatie rondom eten, uiterlijk en gewicht.

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com